Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • “Webshop”: Addict2Fashion, gevestigd te Rijksweg Noord 2, 6131 CL Sittard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92904785;
  • “Klant”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij de webshop;
  • “Producten”: de kleding en accessoires die door de webshop worden aangeboden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de webshop en de klant.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Bestellingen

3.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website van de webshop.

3.2 De webshop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende informatie op te vragen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling dient te geschieden via de betaalmethoden die worden aangeboden op de website.

Artikel 5 – Levering

5.1 De webshop streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te leveren, tenzij anders vermeld.

5.2 Het risico van verlies of beschadiging van producten gaat over op de klant op het moment van levering.

Artikel 6 – Retourneren en ruilen

6.1 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen.

6.2 Retourzendingen dienen te worden gedaan in de originele verpakking en in ongebruikte staat.

Artikel 7 – Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Op de producten geldt de wettelijke garantie.

7.2 De webshop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik van de geleverde producten.

7.3 De aansprakelijkheid van de webshop is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende product.

Artikel 8 – Klachten

8.1 Klachten over producten of de dienstverlening van de webshop dienen binnen 7 dagen na constatering schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud daarvan, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s en video’s, berusten bij de webshop of haar licentiegevers.

9.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de webshop enig materiaal van de website te verveelvoudigen, te verspreiden of openbaar te maken voor commerciële doeleinden.

Artikel 10 – Privacy

10.1 De webshop verwerkt persoonsgegevens conform haar privacyverklaring, beschikbaar op haar website.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 In geval van overmacht is de webshop niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschorst voor de duur van de overmacht,

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de webshop partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen de klant en de webshop zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de webshop is gevestigd.

Artikel 13 – Wijzigingen van de algemene voorwaarden

13.1 De webshop behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van de webshop.

Door gebruik te maken van de diensten van de webshop gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.